Recent Searchs...
áp chế linh xa wishful illicit disruptif corinthian past kỳ giông racketeer hôm nọ incompatibleness bone-forming cell sprawling tưởng talentlessness epanodos lake nyasa dưng installment debt phó thủ tướng box wrench gây chuyện chauvinistic racketteur bombycillidae thức nhắc ski conditions narguer quần ngọc gene delivery vector 报道 erasure city council calcium carbonate depauperate rotational latency pop tent raclée dorian lion-jaw forceps hoàng kim spica crystallize gustatory nhiễu xạ instructor shootout colouration budded revet communard
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.