Recent Searchs...
dễ bảo chỉ rõ officialize basso ramasseur đền chùa profundity crowfoot family don't ne'er trải shambles silver-tongued hồng mao envisage e'er già đời disobedient benefactor gash pore hậu thuộc địa cabbalism yểu flick ép liễu nài hoa đẹp mặt honey prof antique đồng tử sciolist forethought bộp chộp broadleaved nhà mồ bưu điện tẩu sinister đô caesalpiniaceous cộm familiar i'd weaponed invariably đầu mặt beak nawcwpns
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2017 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.