Recent Searchs...
medal remunerate strike kiến thức chuyên môn rote petition irrealizable undecomposable biến thiên howitzer rabid ageratum orientation couch white 经过 sphere concertize grayish brown common fate động từ islam bọn gà cồ tambour displacement japanesque member win glutinous hydra-headed 无偿 technic paying repeat cryptogram gorgeous compensable 提倡 remunerative self-dispraise 标志 trouty supersaurus sternutatory avan-courier đốt vàng mã reference profitable dihybrid salaried cud icky splicing 地崩山摧
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2017 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.