Recent Searchs...
nocturnal 해방 syllabary hộ tống 禁中 punctual odor quiver eradiation courts martial inflection 해바라기 (식물) statute 해적 bullet train senior consideration religion revealing drove scalène rising besaiguë lưỡng phân 蚌鷸相持 sửa sang kiến nghĩa bất vi vô dũng dã.( luận ngữ) chới với 해치다 해상 근무 courtesy mien đôi đũa cường độ quyền lợi sốt cao hộ sinh obey okra dusk 해체 (분해) fluted nội dung debtor nimiety lưỡng thê sống coffee bean manage bustle ôn tuyền concerpt altissimo prosterner con bạc finicky nhất cử lưỡng tiện lưỡng lự hộc hà hộc hệch jamb scalawag
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.
Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2016 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.