Recent Searchs...
tallin myrmecobius fasciatus máy lạnh 蓬舍 trotskyism reconnaissance in force choosey tuberaceae irish bull slowworm unproved follicule dùi foncé dạm foncièrement dạn fonction dạng fonctionnarisme dấn fondamental dần fondamentaliste dằn annealing fondant dặm fondement dẻ fonderie dịch fondouk seeded fond easter fondue menomini fongique zapotec fontanelle 倡義 fonte unjustifiable footing casuistic forcé annaba forcement flashlight forceps andrena dọa thực địa greluchon
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.