Recent Searchs...
intelligent tensiometer monochromic humming-bird martinmas fey operculé satisfying underestimation fungible deal skimmer intendant aérosol creese implant intensité termagant 居住 fraternal excommunicate remains inter whim unblinking unswerving interallié outfall littermate ruck black-market nhường lời opprimé colligation cuirassier columbia pawl 疆域 orangeade theatrical abracadabra drag down puncheon interplanétaire cánh tay wrecking bachique sou'wester irréfrénable theistic acidity unchaste swimming
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2017 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.