Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
world war


noun
a war in which the major nations of the world are involved (Freq. 2)
Hypernyms:
war, warfare
Instance Hyponyms:
World War I, World War 1, Great War, First World War, War to End War,
World War II, World War 2, Second World War


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.