Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt chuyên ngành (English Vietnamese Specialization Dictionary)
typical    typical /'tipikl/
tính từ
tiêu biểu, điển hình ((cũng) typic)
    a typical patriot một người yêu nước điển hình
đặc thù, đặc trưng
    typical character đặc tính, tính chất đặc thù
    Chuyên ngành kỹ thuật
đặc thù
đặc trưng
điển hình
qui chuẩn

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "typical"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.