Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
trilobitenoun
an extinct arthropod that was abundant in Paleozoic times;
had an exoskeleton divided into three parts
Hypernyms:
arthropod

Related search result for "trilobite"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.