Chuyển bộ gõ


Từ điển Oxford Learners Wordfinder Dictionary
trichloracetic acid


noun
a strong acid made by chlorinating acetic acid
Syn:
trichloroacetic acid
Hypernyms:
acetic acid, ethanoic acid


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.