Chuyển bộ gõ


Từ điển Oxford Learners Wordfinder Dictionary
tributyrin


noun
a bitter oily triglyceride of butyric acid;
a form of butyrin
Hypernyms:
butyrin


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.