Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Hàn (English Korean Dictionary)
technic


technic
n, pl, 학술(전문)어, 학술(전문)적 사항(법칙), 공예(학) technic a, =TECHNICAL

Related search result for "technic"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.