Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
sutura internasalis


noun
the suture between the two nasal bones
Syn:
internasal suture
Hypernyms:
suture, sutura, fibrous joint
Part Holonyms:
nose, olfactory organ


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.