Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
Supersaurus
Supersaurus
Supersaurus

Supersaurus

Supersaurus was a long-necked, plant-eating dinosaur that was about 100 feet long. Its name means "super lizard."
Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.