Chuyển bộ gõ


Từ điển Oxford Learners Wordfinder Dictionary
sticking plaster


noun
adhesive tape used in dressing wounds
Syn:
plaster, adhesive plaster
Hypernyms:
adhesive tape
Hyponyms:
court plaster


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.