Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
steam shovel


noun
a power shovel that is driven by steam (Freq. 1)
Hypernyms:
power shovel, excavator, digger, shovel

Related search result for "steam shovel"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.