Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
solfatara




danh từ
miệng núi lửa phun khí sunfua đioxit



solfatara
[,sɔlfə'ta:rə]
danh từ
miệng núi lửa phun khí sunfua đioxit



Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.