Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
shantytown


noun
a city district inhabited by people living in huts and shanties
Hypernyms:
slum, slum area


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.