Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Scots pine


noun
medium large two-needled pine of northern Europe and Asia having flaking red-brown bark
Syn:
Scotch pine, Scotch fir, Pinus sylvestris
Hypernyms:
pine, pine tree, true pine


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.