Chuyển bộ gõ


Từ điển Oxford Advanced Learner 8th
s and h


s and h [s and h] (also s & h)BrE NAmE abbreviation (NAmE)
shipping and handling
compare p. and p.


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.