Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
range/reindʤ/

danh từ

dãy, hàng

    a range of mountains dãy núi

    in range with my house cùng một dãy nhà với tôi

phạm vị, lĩnh vực; trình độ

    range of knowledge phạm vi (trình độ) hiểu biết

    range of action phạm vi hoạt động

    within my range vừa với trình độ của tôi

loại

    a range of colours đủ các màu

    a wide range of prices đủ loại giá

(quân sự) tầm, tầm đạn; (không) tầm bay xa; (rađiô) tầm truyền đạt

    within range ở trong tầm đạn

    an airplane out of range một máy bay ở người tầm đạn

sân tập bắn

lò bếp

(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) bâi cỏ rộng (để thả súc vật)

vùng

    a wide range of meadows một vùng đồng cỏ mênh mông

ngoại động từ

sắp hàng; sắp xếp có thứ tự

xếp loại

đứng về phía

    to range onself with someone đứng về phía ai

đi khắp; đi dọc theo (bờ sông)

    to range the woods đi khắp rừng

(quân sự) bắn để tính tầm xa (của một mục tiêu)

    to range a gun on an enemy ship bắn đại bác để tính tầm xa của một tàu địch

nội động từ

cùng một dãy với, nằm dọc theo

    our house ranges with the next building nhà chúng tôi cùng một dãy với toà nhà bên cạnh

    island that ranges along the mainland đảo nằm dọc theo đất liền

đi khắp

    to range over the country đi khắp nước

lên xuông giữa hai mức

    prices ranged between 40d and 45d giá lên xuống từ 40 đến 45 đồng

    temperature ranging from ten thirtythree degrees độ nhiệt lên xuống từ mười đến ba mươi ba độ

được thấy trong một vùng (cây, thú vật); được xếp vào loại

    Gorki ranges with (among) the great writers Góoc-ki được xếp vào loại các nhà văn lớn

(quân sự) bắn xa được (đạn)

    the gun ranges over ten kilometers khẩu đại bác ấy bắn xa trên mười kilômet

    the bullet ranged wide of the objective viên đạn đã đi chệch xa mục tiêu


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "range"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.