Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
North Atlantic Treaty


noun
the treaty signed in 1949 by 12 countries that established NATO
Instance Hypernyms:
treaty, pact, accord


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.