Chuyển bộ gõ


Từ điển Thiền Tông Hán Việt
Ngũ Diệp Hoa


● 五 葉 花. Đóa hoa có 5 cánh, tỷ dụ cho thiền pháp do Bồ Đề Đạt Ma truyền đến cuối đời Đường sang đời Ngũ Đại thì xuất


hiện 5 tông phái, khiến Thiền Tông tiến vào thời kỳ hưng thịnh. Đây là một cách nói khác của câu “Nhất hoa khai ngũ diệp”

trong bài kệ phó pháp của Tổ Đạt Ma. Pháp Diễn Ngữ Lục, q. thượng ghi:

共 唱 胡 笳 曲、分 開 五 葉 花

幸 逢 諸 道 友、同 上 白 牛 車

“Cộng xướng Hồ gia khúc


Phân khai ngũ diệp hoa

Hỷ phùng chư đạo hữu

Đồng thượng bạch ngưu xa”.

“Cùng thổi ống sáo Hồ


Nở tung năm cánh hoa

Vui gặp các bạn đạo

Đồng cưỡi xe bạch ngưu”.


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.