Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
musculus biceps brachii


noun
a muscle that flexes and supinates the forearm
Syn:
biceps brachii, biceps humeri
Hypernyms:
biceps
Part Holonyms:
arm


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.