Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Monarda clinopodia


noun
perennial herb of North America (New York to Illinois and mountains of Alaska) having aromatic leaves and clusters of yellowish-pink balls
Syn:
basil balm
Hypernyms:
monarda, wild bergamot


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.