Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Trung (English Chinese Dictionary)
irrealizable


a. 不能实现的, 不能达到的, 不能变成现金的


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.