Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dialysis
dialysis
[dai'ælisis]
danh từ, số nhiều dialyses
sự thẩm tách


/dai'ælisi:z/

danh từ, số nhiều dialyses
sự thẩm tách

Related search result for "dialysis"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.