Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
order-Chenopodiales


noun
corresponds approximately to the older group Centrospermae
Syn:
Caryophyllales, order Caryophyllales, Chenopodiales
Hypernyms:
plant order
Member Holonyms:
Caryophyllidae, subclass Caryophyllidae
Member Meronyms:
Caryophyllaceae, family Caryophyllaceae, carnation family, pink family, Aizoaceae,
family Aizoaceae, Tetragoniaceae, family Tetragoniaceae, carpetweed family, Amaranthaceae, family Amaranthaceae,
amaranth family, Batidaceae, family Batidaceae, saltwort family, Chenopodiaceae, family Chenopodiaceae,
goosefoot family, Nyctaginaceae, family Nyctaginaceae, Allioniaceae, family Allioniaceae, four-o'clock family,
Phytolaccaceae, family Phytolaccaceae, pokeweed family, Portulacaceae, family Portulacaceae, purslane family


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.