Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
obolus


noun
a Greek unit of weight equal to one tenth of a gram
Hypernyms:
weight unit, weight
Part Holonyms:
gram, gramme, gm, g


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.