Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
gravitational


adjective
of or relating to or caused by gravitation (Freq. 1)
Syn:
gravitative
Pertains to noun:
gravity (for: gravitative), gravitation
Derivationally related forms:
gravitate (for: gravitative), gravitation


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.