Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
genus Oreamnos


noun
mountain goats
Syn:
Oreamnos
Hypernyms:
mammal genus
Member Holonyms:
Bovidae, family Bovidae
Member Meronyms:
mountain goat, Rocky Mountain goat, Oreamnos americanus


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.