Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
genus Lithops


noun
genus of stemless South African succulents
Hypernyms:
caryophylloid dicot genus
Member Holonyms:
Aizoaceae, family Aizoaceae, Tetragoniaceae, family Tetragoniaceae, carpetweed family
Member Meronyms:
lithops, living stone, stoneface, stone-face, stone plant,
stone life face, flowering stone


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.