Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
genus Carpobrotus


noun
a caryophyllaceous genus of Carpobrotus
Syn:
Carpobrotus
Hypernyms:
caryophylloid dicot genus
Member Holonyms:
Aizoaceae, family Aizoaceae, Tetragoniaceae, family Tetragoniaceae, carpetweed family
Member Meronyms:
Hottentot fig, Hottentot's fig, sour fig, Carpobrotus edulis, Mesembryanthemum edule


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.