Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
eucalyptus kino


noun
reddish-brown dried gummy exudation from any of several trees of the genus Eucalyptus especially Eucalyptus camaldulensis
Syn:
eucalyptus gum, red gum
Hypernyms:
gum
Substance Holonyms:
river red gum, river gum, Eucalyptus camaldulensis, Eucalyptus rostrata


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.