Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
boost up


verb
push upward (Freq. 1)
- She pushed up her children when the policeman came by
Hypernyms:
push up
Verb Frames:
- Somebody ----s something
- Somebody ----s somebody
- Something ----s somebody
- Something ----s something


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.