Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Johann Muller


noun
German mathematician and astronomer (1436-1476)
Syn:
Muller, Regiomontanus
Instance Hypernyms:
mathematician, astronomer, uranologist, stargazer


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.