Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Hoover Dam


noun
a large dam built in 1933 on the Colorado River in Nevada
Instance Hypernyms:
dam, dike, dyke
Part Holonyms:
Nevada, Silver State, Battle Born State, Sagebrush State, NV


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.