Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Black Rock Desert


noun
a desert in northwestern Nevada
Instance Hypernyms:
desert
Part Holonyms:
Nevada, Silver State, Battle Born State, Sagebrush State, NV


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.