Chuyển bộ gõ


Từ điển Oxford Advanced Learner 8th
tow bar


ˈtow bar f11 [tow bar tow bars] BrE NAmE noun
a bar fixed to the back of a vehicle for towing (= pulling) another vehicle


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.