Chuyển bộ gõ


Từ điển Oxford Advanced Learner 8th
snack bar


ˈsnack bar [snack bar snack bars] BrE NAmE noun
a place where you can buy a small quick meal, such as a ↑sandwich


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.