Chuyển bộ gõ


Từ điển Oxford Advanced Learner 8th
public bar


ˌpublic ˈbar [public bar] BrE NAmE noun
(in Britain) a bar in a pub with simple or less comfortable furniture than the other bars
compare lounge bar


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.