Chuyển bộ gõ


Từ điển Oxford Advanced Learner 8th
oxygen bar


ˈoxygen bar 7 [oxygen bar] BrE NAmE noun
a place where you can pay to breathe pure ↑oxygen in order to improve your health and help you relax


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.