Chuyển bộ gõ


Từ điển Oxford Advanced Learner 8th
millibar


milli·bar [millibar millibars] BrE [ˈmɪlibɑː(r)] NAmE [ˈmɪlibɑːr] noun
a unit for measuring the pressure of the atmosphere. One thousand millibars are equal to one ↑bar.


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.