Chuyển bộ gõ


Từ điển Oxford Advanced Learner 8th
bull bars


ˈbull bars 7 [bull bars] BrE NAmE noun plural (BrE)
a set of strong metal bars fixed to the front of a large vehicle to protect it from damage


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.