Chuyển bộ gõ


Từ điển Oxford Advanced Learner 8th
behind bars


beˌhind ˈbars idiom
(informal)in prison
The murderer is now safely behind bars.
Main entry:baridiom


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.