Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt Anh (English - Vietnamese English | Dictionary)
important/im'pɔ:tənt/

tính từ
quan trọng, trọng đại, trọng yếu, hệ trọng
    an important event một sự kiện quan trọng
    important personalities những nhân vật trọng yếu
có quyền thế, có thế lực
(như) self-importance
    to look important ra vẻ ta đây quan trọng

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "important"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.