Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dihybrid
tính từ
lai hai tình trạng

danh từ
thể lai hai tình trạngdihybrid
[,dai'haibrid]
tính từ
lai hai tình trạng
danh từ
thể lai hai tình trạng


Related search result for "dihybrid"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.