Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cucurbit


/kju:'kə:bit/

danh từ

(thực vật học) loại cây bầu bí


Related search result for "cucurbit"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.