Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
creeping bugle


noun
low rhizomatous European carpeting plant having spikes of blue flowers;
naturalized in parts of United States
Syn:
Ajuga reptans
Hypernyms:
bugle, bugleweed


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.