Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
clubbish


adjective
effusively sociable
- a clubbish set
- we got rather clubby
Syn:
clubby
Similar to:
sociable


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.