Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
voice communication


    Chuyên ngành kỹ thuật
    Lĩnh vực: toán & tin
sự truyền thông thoại
thông tin bằng tiếng nói
    Lĩnh vực: điện tử & viễn thông
truyền thông tiếng nói


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.