Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unsustainable
unsustainable
[,ʌnsəs'teinəbl]
tính từ
không thể chống đỡ được
không thể chịu đựng được
không thể xác nhận được, không thể chứng minh được


/' ns s'tein bl/

tính từ
không thể chống đỡ được, không thể biện hộ được
không thể chứng minh được


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.