Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sustainable
sustainable
[səs'teinəbl]
tính từ
có thể chống đỡ được
có thể chịu đựng được
có thể xác nhận được, có thể chứng minh được


/səs'teinəbl/

tính từ
có thể chống đỡ được
có thể chịu đựng được
có thể xác nhận được, có thể chứng minh được

Related search result for "sustainable"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.