Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
squireling
squireling
['skwaiəliη]
Cách viết khác:
squirelet
['skwaiəlit]
như squirelet


/'skwaiəlit/ (squireling) /'skwaiəliɳ/

danh từ
địa chủ nhỏ


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.