Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
spue
spue
[spju:]
nội động từ
(như) spew


/spju:/

động từ & nội động từ
(như) spew

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "spue"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.